Cestovní agentura DaNiTour Velké Bílovice, okres Břeclav

Souhlas GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Tímto uděluji na dobu neurčitou souhlas se zpracováním mých osobních údajů

Tímto uděluji na dobu neurčitou souhlas se zpracováním mých osobních údajů
v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo, číslo cestovního dokladu a údaje o realizovaných pobytech (dále jen „osobní údaje“) společnosti DaNiTour spol. s r.o., IČ: 29303931, se sídlem Velké Bílovice, Svárov 602 (dále jen „DaNiTour“), zastoupené jednatelkou p. Ivanou Jurášovou, jako správci osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (GDPR), k následujícím účelům zpracování: zasílání informačních a marketingových sdělení a obchodních nabídek.

 

Prohlašuji, že společnost DaNiTour mě poučila o mých právech ve vztahu k osobním údajům, zejména o právu:

  • tento Souhlas v souladu s Nařízením GDPR kdykoliv odvolat
  • získat od společnosti DaNiTour potvrzení, zda osobní údaje jsou, či nejsou zpracovávány
  • získat přístup k osobním údajům a informacím ohledně:

- účelu zpracování

- kategorie dotčených osobních údajů

- existence práva požadovat od společnosti DaNiTour opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, jakož i práva vznést námitku proti tomuto zpracování

  • podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě mého obvyklého bydliště, místa výkonu mého zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívám, že zpracování osobních údajů je v rozporu s platným zákonem na ochranu osobních údajů či Nařízením GDPR, jakož i o právu na účinnou soudní ochranu proti právně závaznému rozhodnutí dozorového úřadu,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, a to i elektronickou formou
  • požadovat opravu osobních údajů bez zbytečného odkladu a jejich doplnění v případě neúplnosti, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení
  • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud:

- již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny

- souhlas odvolám a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování.

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti DaNiTour. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Společnost DaNiTour mě informovala, že nemá úmysl předat osobní údaje žádné třetí straně k reklamním účelům. Jsou předávány pouze údaje naprosto nezbytné

  • pro zpracování daňové evidence za tímto účelem společnosti DAMI Břeclav s.r.o., Čs. armády 1124/95, 691 41 Břeclav - Poštorná, IČO:26238021, s níž má DaNiTour uzavřenu Dohodu o mlčenlivosti a nepředávání jakýchkoliv osobních údajů dalším stranám.
  • v případě uzavření cestovního pojištění - nezbytná data příslušné pojišťovně

 

Poskytnutí osobních údajů je založeno na tomto souhlasu. Plánovaná doba uložení osobních údajů je po celou dobu trvání tohoto souhlasu až do jeho případného odvolání, nezanikne-li důvod zpracování osobních údajů jiným způsobem dřív. Současně prohlašuji, že osobní údaje poskytuji společnosti DaNiTour sám/sama za svou osobu svobodně a dobrovolně a v čase udělení tohoto souhlasu jsem starší 16 let.

 

Veškeré kontakty jsou určeny pouze pro klienty a obchodní partnery. Nejsou určeny k žádným marketinovým nabídkám.
 
Vytvářím objednávku...